اصطلاحات رایج یو پی اس

Ampere-Hour (AH): رقمي كه ظرفيت باتري یو پی اس را نشان مي‌دهد بويژه تعريف شده براي ۵، ۱۰ يا ۲۰ ساعت زمان و شارژ. رقم AH بايد تقسيم بر زمان و شارژ براي رسيدن به ماكزيمم جريان دشار شود. ظرفيت ممكن است تنها AH 5/3 به مدت ۱۵ دقيقه يا AH 5/2 به مدت ۵ دقيقه تأمين كند. ظرفيت باتري نيز به دما، مقدار دو عمق سيكل‌هاي و شارژ و نگهداري آن بستگي دارد.

ASAI (حدواسط ضريب دسترسي سرويس): ضريب ميانگين اطمينان‌پذيري شركت برق كه نسبت كل دقيقه‌ مشتري سرويس در اختيار مشتري مورد نياز در يك دوره‌ زماني را نشان مي‌دهد.

ميانگينUSA 2003 9996/0= ASAI

ATS (سويچ ترانسفر اتوماتيك): به Transfor switch رجوع كنيد.

Audible Alarm: يك سيگنال شنودني واضح طي قطعي برق شاه‌خط يا از كار افتادگي یو پی اس يا اخطار سيگنال‌هاي آهنگ متناوب ممكن است اعلان‌هاي مختلفي را نشان دهد. يك دكمه خاموش آلارم، از كارانداختن سيگنال شنودني را مسير مي‌سازد.

Avdible noise: نويز ساطع توسط یو پی اس كه توسط دستگاه‌هاي dBA در فاصله ۱ يا ۵/۱ متري از UPS ارزيابي مي‌شود. بيشتر سيستم‌هاي یو پی اس كمتر از dBA55 مي‌باشند كه نسبتاً بيصدا است. سيستم‌هاي پرقدرت (بالاي KVA 60) ممكن است رقم نويز حدود dBA 65 را نشان دهند كه ميزان محيط پرترافيك مسير اصلي است.

Auto Dinl: مشخصه‌اي كه به یو پی اس امكان مي‌دهد تا بطور خودكار، آلارم و وضعيت را از طريق مودم به يك محل دور دست گزارش دهد.

Automatic Battery test: يك تست پيشگيرانه و آلارم با هدف مشخص كردن باطري‌هاي ضعيف يا آسيب‌ديده تست در بازه‌هاي قابل گزينش توسط كاربر صورت مي‌گيرد.

Automatic Retransfet: انتقال اتوماتيك از Bypass به Inverter در يك سيستم آنلاين، براي شرايط به Retransfer مراجعه كنيد.

زمان پشتيباني باتري زماني كه UPS بار از باتري‌ها را برق‌دار مي‌كند. زمان استقلال تحت‌تأثير درصد وات‌هاي بار واقعي مرتبط با درجه‌بندي وات اسمي UPS مي‌باشد. بنابراين UPS KW1 كه ۵ دقيقه را وقتي كاملاً ارزيابي شد، تأمين مي‌كند، بطور كل بيش از ۱۵ دقيقه با بار w500 توليد مي‌كند.

Auto-Start: به Avtomatic Restait رجوع كنيد.

Availablity: درجه‌اي كه براي آن سيستم يا جزء گزينشي است و در صورت نياز قابل دسترسي است. دسترسي = MTBF / (MTBF+MTTR) Example *100: براي MTTR، H24 و رقم MTBF، H100000 دسترسي، ۹۷۶/۹۹٪ است. اين بدان معناست كه یو پی اس، در طول H9/8757 هر ساله گزينش است و در طول كل زمان ۱/۲ ساعت هر سال، خاموش است.

AVR (تنظيم كنند ولتاژ اتوماتيك): مدار الكترونيكي كه ولتاژ خروجي را به منظور حفظ آن ليميت‌هاي باند مجاز تنظيم مي‌كند.

حفظ بك فيد: حفاظت با هدف جلوگيري از بك فيد برق به شبكه‌ برق به شبكه برق از طريق Bypass از خروجي به منظور پيشگيري از احتمال ريسك‌هاي ولتاژ خطرناك در بورد توزيع، وقتي خط شاه خط شركت قطع مي‌شود. استاندارد UL، اين حفاظت را ضروري مي‌داند حتي اگر دو جزء سويچ ترانسفر (انتقال) همزمان از كار افتند.

زمان پشتيباني: به Autonomy time رجوع كنيد.

Balancad load: بارگيري برابر در هر فاز در خروجي یو پی اس  سه فاز.

Battery charger: مدول UPS فانكشنال كه ولتاژ AC شاه خط شركت را به ولتاژ DC براي باطري‌هاي شارژي تبديل مي‌كند تا باري كه در طول قطعي شاه‌خط رفته را بازيابي كند.

بطور كلي، يكسوساز سيستم، فانكشن شارژ كردن را انجام مي‌دهد.

مدارشكن باطري: يك مدارشكن متصل به باطري است كه امكان جداسازي دستي باطري براي نگهداري و حفظ battery Circvit breaker باطري در مورد مدار كوتاه فشار قوي DC را فراهم مي‌سازد.

Battery current limit: فانكشني كه جريان شارژ باطري را محدود مي‌كند. باطري‌هاي VRLA در حالت شارژ شناور، بطور كل به محدود كردن جريان نيازي ندارند. اين فانكشن هميشه موجود نيست.

Battery end voltage: كمترين ولتاژ باطري براي كاركرد سيستم. بطور كل UPS وقتي ولتاژ باطري به نقطه مشخص ولتاژ نهايي افت مي‌كند خاموش مي‌شود. سيستم‌هاي ويژه، اين نقطه را بطور اتوماتيك بر اساس جريان دشارژ حقيقي تنظيم مي‌كنند. درجه‌بندي ولتاژ نهايي V/cell75/1 يا V5/10 براي باطري v12 است.

Battery-less Ups: سيستم پشتيباني الكترومكانيكي با استفاده از انرژي عبوري ذخيره شده در چرخ لنگر براي پشتيباني بار بعد از قطعي برق تا زماني كه ژنراتور محلي به كار افتد. به Electro-mechanical UPS (فلاي ويل) رجوع كنيد.

Black start (Cold Start): توان روشن كردن UPS از باطري‌ها بدون شاه خط.

Blade UPS: منبع برق غيرقابل وقفه با هدف تغذيه Blade Computers با هدف كاربرد در مراكز ديتا. آن توپولوژي تركيبي دارد و از شاه‌خط شرطي كار مي‌كند كه كارآيي بيشتر را در مقايسه با سيستم‌‌هاي تبديل دوگانه دارند.

(British Standard Institute) BSI(موسسه استاندارد بريتانيا): BSI يك مجموعه استانداردهاي ملي UK است. آن استانداردهايي ارائه كرده و براي پاسخ به نيازهاي تجاري و جامعه استانداردسازي مي‌كند.

Boost Charging: متد شارژ مورد استفاده براي بازيابي باطري‌ها به ظرفيت كامل‌شان بعد از دشارژ عميق با بعد از طول ذخيره درازمدت. Boost charging با كاربرد ولتاژ نسبتاً بالا براي زمان محدودي انجام مي‌گيرد.

By-Pass: مدول UPS فانكشنال كه بار UPS آن‌لاين را مستقيماً به شاه خط در مورد اضافه بار يا از كارافتادگي یو پی اس  وصل مي‌كند.

CAIDI: Consumer Average Interruption Duration Index. يك ضريب اطمينان‌پذيري كاربردي توسط شركت‌هاي برق براي ارزيابي ساعتي، ميانگين قطعي برق تجربه شده توسط يك مشترك مي‌باشد. آن ميانگين زماني كه شركت صرف وصل كردن سرويس مي‌كند را ارائه مي‌كند. CAIDI ميانگين ۲۰۰۳ USA 66 دقيقه در هر قطعي بود.

CBEMA Curve: ITI Curve رجوع كنيد.

CE Marking: بيانيه توليدكنندگان كه محصول بر اساس پيش‌نيازهاي لازم دستورالعمل‌هاي محيطي، ايمني و سلامتي اروپاست.

Cenelec: كميته اروپايي استانداردسازي الكتروتكنيكي.

Charger: به Battery Charger رجوع كنيد.

Charger Control: كنترل ولتاژ يا جريان خروجي شارژ ـ پارامترهاي كنترل شده اصلي: جبران دماي ولتاژ شناور، ترانسفر و انتقال از حالت بار boost (افزايشي) به ولتاژ شناور، ليميت جريان باطري، ليميت جريان ورودي.

Cold Standby operation: عملكرد حالت بلااستفاده يا راكد یو پی اس با هدف كاهش مصرف برق. یو پی اس، در مورد قطعي برق باطري یو پی اس دريافت دستور خارجي شروع به كار مي‌كند و از بار بعد از بازه روشن، پشتيباني مي‌كند.

Cold start: به Black start رجوع كنيد.

Cos Phi: كسينوس زاويه بين ولتاژ و اشكال موجي جريان با فركانس منبع اصلي.

Crest factor: نسبت بين پيك و كميت‌هاي RMS شكل موجي جريان دوره‌اي، crest factor شكل موج جريان سينوسي، ۴۱۴۲/۱ است.

Current Harmonic Distortions (THDI): به THD رجوع كنيد.

Current shaaring: فانكشن يا مدار برقي كه موجب اشتراك جريان برابر بين سيستم‌هاي UPS با اتصال موازي است.

DCE: متريك كارآيي بدست آمده با تقسيم برق تجهيزات Total IT بر كل برق مركز ديتا. براي اطلاعات بيشتر به PUE، معكوس DCE رجوع كنيد.

DC UPS: وسيله الكترونيكي متصل بين برق شركت و مصرف‌كنندگان برق متشكل از منبع برق DC (يكسوساز) و باطري.

DC UPS درصدد ارائه ولتاژ DC شرطي بدون قطعي بين ليميت‌هاي قانوني در برابر اغتشاش‌هاي برق شركت از جمله قطعي‌ها مي‌باشد.

Delta Conversion USP: USP نوع پيوندي ارائه شده توسط شركت APC. آن از يك مبدل AC/DC بين ورودي AC و مسير باطري DC استفاده مي‌كند. مبدل مي‌تواند انرژي را از شاه‌خط به منظور تثبيت ولتاژ خروجي و فاكتور برق ورودي صحيح افزوده يا كم كند. يك مبدل خروجي بين یو پی اس و باطري یو پی اس وصل مي‌شود. آن به عنوان يكسوساز ac/dc براي شارژ باطري‌ها و به صورت يك مبدل dc/ac طي قطعي شاه‌خط عمل مي‌كند.

Display: نمايشگر LCD يا Led كه جلوي UPS قرار گرفته و اطلاعاتي درباره وضعيت یو پی اس از حمله ولتاژها، فركانس جريانات ارائه مي‌كند. نمايشگر در سيستم‌هاي ويژه براي تنظيمات سيستم برنامه به كار برده مي‌شود.

Dip: به Sag رجوع كنيد.

Double Conversion: توپولوژي UPS آن‌لاين. ولتاژ شاه‌خط AC به DC توسط ابزار ac به DC Rectifier تبديل مي‌شود. ولتاژ DC سپس به AC شرطي بوسيله Inverter (وارون‌ساز) تبديل مي‌شود.

Dry contacts: اتصال‌هاي رله ايزوله شده كه برا آلارم يا سيگنال‌رساني وضعيت به كار برده مي‌شود.

Dual Source UPS: همچنين ورودي Dual ناميده مي‌شود. یو پی اس با ورودي Bypass مجزا كه فزوني ورودي AC را با تغذيه و يكسوساز و bypass از منابع مختلف را فراهم مي‌سازد. خروجي یو پی اس بطور اتوماتيك با منبع ورودي by pass هماهنگ مي‌شود.

Dynamic Regulation: انحراف ولتاژ خروجي سيستم ناشي از اتصال يا انفصال بار مدرج. بطور كلي كميت‌هاي مختلف اشاره به بارهاي نوع خطي و غيرخطي دارند.

Earth fault: نشتي يا مدار كوتاه به زمين از باطري جدا شده، خطوط برق ورودي و خروجي جدا شده از جمله Noutral. برخي از استانداردها به فعالسازي آلارم خطاي متصل به زمين نياز دارند اگر جريان معيوب متصل به زمين فراتر از كميت مدرج باشد.

Earthing system: سيستمي براي وصل به زمين اجزاي رسانا و بدون بار. سيستم Nautral Isolated: IT از زمين، اجزاي در معرض، كه بطور مجزا به زمين وصل مي‌شوند. سيستم TN اجزاي رسانا در معرض متصل به Neutral وصل به زمين است. سيستم TT اجزاي رسانا در معرض و Neutral بطور مستقيم به زمين وصل مي‌شوند.

حالت Eco حالت مقرون به صرفه‌اي از عمليات كه به سيستم‌هاي UPS آن‌لاين ويژه امكان كاركرد در يك حالت off-line از شركت را مي‌دهند در حاليكه وارون‌سازي كه در عمليات استندباري محرك است (فوري) مي‌تواند بار را طي عيب شاه خط بپذيرد.

كميت موثر: كميت يا جريان موثر به RMS رجوع كنيد.

كارآيي: كارآيي به صورت وات خروجي AC تقسيم بر وات ورودي AC تعريف مي‌شود. كل كارآيي بار standby يا Line Interactive UPS بين ۹۵٪ تا ۹۸٪ مي‌باشد و بين ۹۰٪ تا ۹۵٪ براي سيستم تبديل Online Dual مي‌باشد. كارآيي بار كامل به صورت نسبت بين وات خروجي UPS مذكور تقسيم بر برق ورودي به وات تعريف مي‌شود. براي كارآيي AC به DC به Inverter Efficiency رجوع كنيد.

EIA (انجمن صنعتي الكترونيك): انجمن با اعضاي استراليايي براي كمك به توسعه صنعت الكترونيك ملي

EIA 232: RS232 سابق، اينك EIA 232 يك استاندارد ارتباطي براي انتقال سيگنال سريال بين كامپيوتر ابزار پيرامون. ماكزيمم فاصله حدود ۵۰ فوت است. بطور كلي ارتباط بين UPS به كامپيوتر بوسيله رابط ۹ يا ۲۵ Pin D-Type بطور مستقيم يا از طريق مودم يا خط تلفن صورت مي‌گيرد.

EIA 422: RS422 سابق، اينك EIA 422 يك استاندارد ارتباطي براي انتقال سيگنال سريال بين كامپيوترها و ابزار پيرامون است. ماكزيمم فاصله ۴۰۰۰ فوت است. يك درايور مي‌تواند به بيش از ۱۰ رسيور وصل شود.

EIA 485: RS485 سابق، اينك EIA 485 يك استاندارد ارتباط دو سيم براي انتقال چند نقطه‌اي سيگنال سريال است. ماكزيمم فاصله ۴۰۰۰ فوت (m1200) است. استاندارد تا ۳۲ درايور و ۳۲ رسيور در يك مسير (buss) را مشخص مي‌كند.

Electromechanical UPS: يك منبع برقي غيرقابل وقفه الكترومكانيكي كه متشكل از سخت‌افزار اضافي و موتور ـ ژنراتور است كه انرژي كوتاه‌مدت را با بكارگيري انرژي جنبشي ذخيره شده در يك چرخ لنگر را تأمين مي‌كند. آن معمولاً در تجهيزات پرقدرت با تأمين انرژي عبوري از قطعي برق اوليه تا به كار افتادن ژنراتور بك‌آپ (پشتيبان) بكار برده مي‌شود. آن كارآيي بيشتر بواسطه حالت standby و اطمينان‌پذيري بالا بواسطه نبود باطري را ايجاد مي‌كند.

EMC: توان عملكرد تجهيزات براي انجام فانكشن خود بدون ايجاد تجزيه و غيرقابل قبول بواسطه Electromagnetic Interference به يا از تجهيزات ديگر در همان محيط.

EMI: اغتشاش الكترومغناطيسي توليد شده عمدتاً با تبديل مدارها و ابزار كه ليميت‌هاي عملكرد تجهيزات برقي را مختل، مسدود يا كاهش مي‌كند.

ENV 50091: استاندارد اروپايي مشابه IEC 62040 منتشره توسط Cenelec به IEC 62040 رجوع كنيد.

Energy Star Label: ليبل‌هاي Energy Star بر روي ابزار و وسايل خانگي ديده مي‌شود كه مقياسهاي كارآيي انرژي منتشره از سوي دپارتمان U.S انرژي و سازمان حفاظت محيط‌زيست U.S را رعايت كرده‌اند. برنامه برچسب Energy star شامل بيشتر وسايل برقي خانگي بجز فرها و انواع اجاق‌هاست. مي‌توان تخفيف‌هايي براي خريد وسايل جديد Energy star را دريافت كند وقتي وسايل قديمي خود را تعويض مي‌كنيد.

EPO (برق ضروري خاموش). مدول فانكشنال در یو پی اس كه امكان خاموشي دستي یو پی اس در شرايط ضروري را مي‌دهد شبيه خطرات ايمني يا آتش‌سوزي در حاليكه تمامي ولتاژهاي خروجي را از كار مي‌اندازد.

باطري خارجي: يك باطري قرار گرفته خارج از محفظه برقي. در موارد خاص، باطري خارجي علاوه بر باطري داخلي براي افزايش زمان Backup وصل مي‌شود.

Fault clearing: توان جداسازي شاخه بار مدار كوتاه با خطاي مدارشكن يا فيوز آن.

Ferrorsonant UPS: يك UPSstem كه تثبيت ولتاژ خروجي را بوسيله ترانسفورماتور خروجي ويژه، با كاربرد ولتاژ ثابت ويژه هسته آهن اشباع شده ترانسفورماتورها انجام مي‌دهد. براي بكارگيري جريان گرفته شده از وارون‌ساز با ترانسفورماتور مغناطيسي، يك خازن براي تشكيل فيلتر LC رزونانس موازي كه به فركانس UPS تنظيم شده، افزوده مي‌شود.

FET (ترانزيستور اثر ميداني): يك ترانزيستوري كه در آن جريان بين پايانه‌هاي برق از طريق پايانه كين به وسيله ميدان الكتريكي با كشيدن برق درايو (محرك) بسيار پايين كنترل مي‌شود. آن به عنوان بخش سوئيچ فركانس در وارون‌سازهاي UPS كم‌قدرت به كار برده مي‌شود.

Float chargins: متد شارژ ولتاژ ثابت به Float Voltage رجوع كنيد.

Float Currente: جريان بدست آمده توسط باطري باردار در حالت شارژ شناور.

Folat voltage: ولتاژ DC كاربردي براي باطري توسط شارژ در حالت شارژ ولتاژ ثابت. كميت ولتاژ شناور در ۲۵ درجه سلسيوس، V/cell3/2 براي باطري Lead-Acid و V/cell42/1 براي باطري نيكل ـ كادميم. براي بسط طول عمر باطري، ولتاژ شناور بايد با دما بر اساس پيشنهاد توليدكنندگان باطري تنظيم شود.

Flooded batteries: باطري‌هاي الكتروليت مرطوب با بررسي و افزون آب از طريق كلاهك‌هاي سوراخ‌دار بايد بطور دوره‌اي از اين باطري‌ها محافظت كرد. اين باطري‌ها، اطمينان‌پذيري ۲۰ تا ۳۰ سال كاركرد را دارند.

آنها به فضاي كف بيشتر، سيستم‌هاي تهويه نياز دارند كه محل اختصاص يافته به محفظه باطري را محدود مي‌سازد.

Flywheel UPS: سيستم بك‌آپ و پشتيباني الكترومكانيكي كه از انرژي عبوري ذخيره شده در چرخ لنگر براي پشتيباني بار بعد از قطعي برق ذخيره شده است تا زماني كه ژنراتور محلي به كار افتد به UPS الكترومكانيكي رجوع كنيد.

Grounding: وصل‌كننده شاسي یو پی اس به زمين حفاظتي خارجي.

Harmonics: بخش سينوسي موج دوره‌اي كه داراي فركانسي است كه مضرب انتگرال فركانس منبع اصلي است.

UPSهاي فركانس: اين واژه گاهي اوقات براي سيستم‌هايي به كار برده مي‌شود كه شكل موج‌هاي فركانس در وارون‌ساز UPS داخلي را به كار مي‌گيرد. سوئيچ وارون‌ساز با شكل موج فركانس حامل بسيار اولتراسونيك تنظيم مي‌شود پهناي پالس با شكل موج فركانس خروجي سيستم سينوسي تنظيم مي‌شود. فركانس حامل با فيلتر كم‌عبور براي فراهم كردن شكل موج خروجي ۵۰ يا Hz60 سينوسي كاهش مي‌يابد. اين تكنيك امروزه در تقريباً تمامي سيستم‌هاي آن‌لاين و Line Interactive استاندارد است.

Hot Standby operation: يك حالت standby عملكرد به كار رفته در سيستم‌هاي اضافي Series (هم‌پيوند) UPS بطور ثابت كاملاً گزينشي است و بدون بار كار مي‌كند. آن شروع به توليد جريان بلافاصله طي وصل بار مي‌كند.

Hot Swappable modules: مدول‌هاي باطري و مونتاژهاي مدولار اضافي كه مي‌توانند بدون خاموشي UPS تعويض شوند.

Hybrid UPS: منبع برق غيرقابل وقفه كه از وارون‌ساز DC به AC بين ورودي AC و مسير باطري DC استفاده مي‌كند. وارون‌ساز مي‌تواند انرژي را از شاه خط به منظور تثبيت ولتاژ خروجي و فاكتور برق ورودي صحيح افزوده يا كسر شود.

IEC: كميسيون استانداردهاي الكتروتكنيكي بين‌المللي. بيشتر كشورها استانداردهاي IEC را به عنوان استانداردهاي محلي خود مي‌پذيرند.

IEC 60529 (IP كد): به IP code رجوع كنيد.

IEC 6100-3-2: ليميت‌هاي استاندارد هارمونيك‌هاي جريان ورودي.

IEC 61000-3-4: ليميت‌هاي استاندارد هارمونيك‌هاي جريان ورودي.

IEC 61000-4-11: انحراف‌هاي ولتاژ ـ استاندارد، قطعي‌هاي كوتاه و تست‌هاي ايمني تغييرات ولتاژ.

IEC 60146-5: سوئيچ‌هاي استاندارد براي سيستم‌هاي برق غيرقابل قطعي.

IEC 60950 (IEC 950 سابق): استاندارد ـ ايمني تجهيزات تكنولوژي اطلاعات.

IEC 62040-1-1: پيش‌نيازهاي ايمني و استاندارد ـ كلي براي سيستم‌هاي UPS كاربردي در محلهاي دسترسي محدود.

IEC 62040-1-2: پيش‌نيازهاي ايمني و استاندارد كلي براي سيستم‌هاي UPS كاربردي در حوزه‌هاي دسترسي اپراتور.

IEC 62040-2: پيش‌نيازهاي (EMC) سازگاري الكترومغناطيسي استاندارد ـ UPS

IEC 62040-3: پيش‌نيازهاي عملكرد UPS ـ استاندارد و متدهاي تست.

IGBT (ترانزيستور دوقطبي گيت عايق): ترانزيستور كه ورودي FET و خروجي ترانزيستور دوقطبي را تلفيق مي‌كند كه يك وسيله سوئيچي با برق درايور بسيار‌بسيار كم، ولتاژ بلوكه بالا و اتلاف رسانشي پايين را تشكيل مي‌دهد. IGBT، بخش، برق ـ سوئيچ بسيار رايج در وارون‌سازهاي UPS گروهي از شركتهاي تك‌برتر در USA مي‌باشند.

ITI: قبلاً معروف به CBEMA: انجمن توليدكننده تجهيزات تجاري و كامپيوتر ITI گروهي از شركت‌هاي تك‌برتر در USA مي‌باشند.

ITI Curve: يك پوشش ولتاژ ورودي، منتشره توسط شوراي ITI كه ليميت‌هاي ولتاژ ورودي را نشان مي‌دهد كه معمولاً مي‌تواند توسط تجهيزات فن‌آوري اطلاعات تحمل شود.

بر اساس منحني ITI، يك كامپيوتر در قطعي‌هاي برقي كوتاه يا در مورد افت‌هاي ولتاژ لاين تا ۷۰٪ پايداري اسمي كمتر از S5/0 خاموش نمي‌شود. منحني همچنين اثر ولتاژ ورودي بالا در پيوستگي عمليات كامپيوتر را تعريف مي‌كند.

Internal Battery: باطري یو پی اس واقع در داخل محفظه یو پی اس.

Interharmonics: اشكال موجي با فركانس‌هايي كه اعداد صحيحي از فركانس منبع اصلي نيستند.

Input Current distortion: اعوجاج جريان ورودي AC در نتيجه هارمونك‌ها اعوجاج‌ها به وسيله شكل THDI جريان ورودي در ورودي AC، UPS ارزيابي مي‌شوند. برخي از استانداردها، ماكزيمم اعوجاج‌هاي جريان ورودي مجاز را محدود مي‌سازد. بيشتر سيستم‌ها امروزه، اعوجاج THDI را به كمتر از ۱۰٪ محدود مي‌سازند.

Input Voltage distortion: جريان اوليه در ورودي UPS طي روشن كردن. همچنين جريان ورودي كه مصرف‌كننده از UPS طي روشن ساختن توسط مصرف‌كننده، مي‌گيرد. جريان هجومي در نتيجه بار خازن‌هاي فيلتر DC يا بخاطر جريان مغناطيسي ساب سيكلي ترانسفورماتور واقع در تجهيزات روشن شده مي‌باشد.

Inverter: مدول یو پی اس فانكشنال كه ولتاژ باطري DC را به ولتاژ AC HZ50 يا HZ60 تبديل مي‌كند.

Inverter efficiency: همچنين كارآيي AC به DC خوانده مي‌شود: وات خروجي AC تقسيم بر وات ورودي وارون‌ساز وقتي بار به خروجي وارون‌ساز وصل مي‌شود، كارآيي وارون‌ساز براي محاسبه ظرفيت باتري به كار برده مي‌شود. درجه‌بندي از ۸۰٪ در ولتاژ‌هاي DC پايين به ۹۵٪ در ولتاژهاي DC bus بالا، به كار برده مي‌شود. كارآيي فول‌لود، به عنوان Rated output watts تقسيم بر جريان ورودي DC ضربدر ولتاژ ورودي DC اسمي تعريف مي‌شود.

 

ISO (سازمان بين‌المللي استانداردسازي): ISO يك شبكه بين‌المللي جهاني است كه استانداردهاي لازم براي جامعه، دولت و تجارت را مشخص، ارائه مي‌كند.

ISO 9001: يك مجموعه از استانداردهاي براي مديريت كيفيت مرتبط با سياستهاي سرويس توليد.

ISO 9001 2000 جايگزين ISO 9001 قديمي شده است. همچنين ISO 9003 و ISO 9002 كه قطع شده است.

Isolation: اشاره به ماكزيمم kv مجاز بني ورودي و زمين، خروجي و زمين ورودي به خروجي در سيستم‌هاي یو پی اس با ترانسفورماتور ايزولاسيون دارد.

Isolation trandormer: يك ترانسفورماتور وصل شده به ورودي یو پی اس براي جدا كردن باطري از شبكه شركت برق يا در خروجي UPS براي جدا كردن بازار شبكه برق.

IT system: به Earthed system رجوع كنيد.

Lagging power factor: فاكتور برق مدار نوع القايشي كه در آن جريان عقب ولتاژ منبع است.

Lead Acid Battery: باطري قابل شارژ متداول در سيستم‌هاي یو پی اس، آن متشكل از پليت‌هاي سربي تعلييق در محلول الكتروليتي آب و اسيد سولفوريك است.

Leading power factor: فاكتور برق مدار خازني كه در آن جريان، قبل از ولتاژ است.

Line: به primary power رجوع كنيد.

Line Interactive UPS: سيستمي كه بار از شاه خط شركت را برق‌دار مي‌كند كه برق شرطي با فيلتر كردن و تثبيت ولتاژ شاه خط را فراهم مي‌كند. طي قطعي شاه خط، بار از باطري‌ها از طريق وارون‌ساز برق‌دار مي‌شود.

Linear load: بار متشكل از اجزاي خطي از قبيل رزيستورها، خازن‌ها، اندوكتارها، موتورها، لامپ‌ها، ترانسفورماتورها مي‌باشد.

LVD (قطع ولتاژ پايين): يك مدار يا وسيله‌اي كه بار را از باطري قطع مي‌كند وقتي باطري پايين‌تر از حداقل سطح ولتاژ دشارژ مي‌شود.

MAIFI (ميانگين فركانس قطعي لحظه‌اي): ضريب اطمينان‌پذيري شركت برق كه ميانگين تعداد قطعي برق براي هر مشتري كه كمتر از ۲ دقيقه طول مي‌كشد.

Maintenance Free Battery: به VRLA batteries رجوع كنيد.

MBP تعمير شده.

Modbus: پروتكل ارتباطي كه كنترل و بررسي ابزار توزيع شده در يك شبكه را از يك كامپيوتر نظارتي مستر فراهم مي‌سازد.

MTBF (ميانگين زمان بين خرابي‌ها): ميانگين زمان مورد انتظار بين عيب‌ها كه به ساعت بيان مي‌شود. عدد MTBF معكوس عدد نسبت غيب است. مثال، MTBF10000 ساعت بدين معناست كه يك سيستمي كه بطور پيوسته كار مي‌كند انتظار مي‌رود در ۴۱/۱۱ سال خراب شود. كل رقم MTBF يك سايت با ۲۰۰ سيستم، H500 است، چنين سايتي حدود ۱۸ خرابي هر ساله كميت محاسبه شده بر اساس استانداردهاي اطمينان‌پذيري يا بر مبناي تجربه ميدان حقيقي است.

MTTR (ميانگين زمان جهت تعمير): زمان از وقوع خرابي، تا زمانيكه سيستم تعمير شود و براي عملكرد نرمال بازيابي شود. MTTR علاوه بر زمان ترميم ميدان، همچنين زمان تشخيص، زمان گردش، زمان انتظار را مدنظر قرار مي‌دهد.

Nema (انجمن توليدكنندگان برق كشوري): انجمن تجارت برتر در US نشان‌دهنده توليدكنندگان صنعت الكتريكي محصولات به كار رفته در توليد، انتقال و توزيع، كنترل و كاربرد نهايي برق مي‌باشد.

Nema standard PE-1: استاندارد IEC 62040-3 با تفاوت‌هاي مشخص. به IEC 62040-3 رجوع كنيد.

Noise Level: نويز صوتي اندازه‌گيري شده در دستگاه‌هاي dBA در فاصله ۱ يا ۵/۱ متري از UPS.

ميزان نويز (به dBA): اتاق ساكت: ۴۰، اداره ۵۵-۴۵، جاروبرقي (m3): 70، ديسكو: ۱۰۰٫

Nominal Battery Voltage: برآيند ولتاژ پيل اسمي ضربدر تعداد پيل وصل شده به روش هم‌پيوند و برابر V2 براي باطري اسيد سرب و V25/1 براي باطري نيكل ـ كادميم. بنابراين ولتاژ اسمي ۶ پيل، باطري اسيد سرب، برابر V12 است.

Normal UPS operation: حالت عملي، Normal ناميده مي‌شود وقتي برق شركت موجود و بين درجات باشد، باطري شارژ مي‌شود، بار بين درجه‌بندي است و از منبع تغذيه مي‌شود.

Non-Linear Load: بار متشكل اجزاي سوئيچ از قبيل ديودها، يكسوسازها، تريستورها، سيستم‌هاي تنظيم‌كننده پالس يا سوئيچ يا مدارها. بارهاي غيرخطي، جريان و هارمونيك‌هاي ولتاژ با فركانس‌هاي چندگانه انتگرال فركانس منبع اصلي ايجاد مي‌كنند.

Off-line UPS (استندباي غيرفعال): سيستمي كه معمولاً بطور مستقيم جريان را از شاه خط شركت برق، مي‌گيرد. آن حاوي يك شارژر و يك وارون‌ساز off-line است. وارون‌ساز، طي قطعي شاه خط به تأمين جريان روشن مي‌شود.

On-line UPS (آن‌لاين): سيستم تبديل دوگانه كه جريان را بطور پيوسته از وارون‌ساز مي‌گيرد. وارون‌ساز از شاه خط از طريق يك يكسوساز در عمليات نرمال يا از باطري‌ها طي قطعي شاه خط تغذيه مي‌شود.

Output current limit: ماكزيمم جريان كه مبدل مي‌تواند در ولتاژ مدرج ايجاد كند.

Output harmonics: هارمونيك‌ها در ولتاژ خروجي یو پی اس. اين هارمونيك‌ها بوسيله رقم THDV ولتاژ خروجي ارزيابي مي‌شوند.

Output regulation: انحراف ولتاژ خروجي از درجه‌بندي نرمال آن بواسطه تغييرات در پارامترهاي ديگر از جمله بار، ولتاژ باطري، دماي محيط، ولتاژ شاه خط بين ليميت‌هاي مدرج و مجازشان ارزيابي مي‌شوند.

Output waveform: بطور كلي، شكل موج خروجي وارون‌ساز. آن مي‌تواند سينوسي يا مستطيلي باشد. برخي از توليدكنندگان شكل موج مستطيل را با اين اسامي نيمه‌سينوسي يا شبه‌سينوسي، مي‌خوانند. شكل موج مستطيلي ممكن است موجب عمليات نامطلوب با بارهاي مشخصي شود. توليدكننده بايد قل از اپليكيشن مشاوره كند.

Overland: ماكزيمم جريان بار مجاز براي زمان محدود وقتي ولتاژ شرطي مدرج را حفظ مي‌كند. معمولاً، اضافه بار وارون‌ساز ۱۲۵٪ كل بار براي ۱۰ دقيقه ۱۵۰٪ براي ۳۰ ثانيه مي‌باشد.

Over voltage: تركيبي از بيش از دو سيستم عامل بطور موازي كه شامل حداقل يك دستگاه Redundant است كه براي ارائه كل بار محتمل مورد نياز نيست. خرابي يك UPS بر عملكرد سيستم تأثير ندارد بنابراين بطور شگرف، موجوديت برق جريان را افزايش مي‌دهد.

Passive Standby UPS: به Off-line رجوع كنيد.

PFC (اصلاح فاكتور برق): اصلاح فاكتور برق ورودي به وسيله كاهش جريانات هارمونيك

Phage angle:

Phase Imbalance: شرطي كه در آن زاويه بين فازها در يك سيستم سه فاز از ۱۲۰ درجه متفاوت است. مثال: عدم توازن فاز خروجي UPS در ۵۰٪ بارهاي بدون تعادل است.

فاكتور برق (W/VA): برقي حقيقتي تقسيم با Apparent (يا كل برق). در سيستم‌هايUPS جديد با اصلاح فاكتور برق (PF). فاكتور برق ورودي UPS بيشتر از ۹۵/۰ است. فاكتور برق خروجي UPS 7/0 در بيشتر موارد مي‌باشد. مقررات جديد به افزايش فاكتور برق ورودي سرورها بالاتر از ۹/۰ تاكيد دارد. وات UPS و VA بايد فراتر از درجات بار مربوطه باشد.

Power Failure (قطعي برق): هر گونه كاهش برق AC به زير حداقل كميت مدرج، معمولاً بيش از ms10 طول مي‌كشد كه موجب اتلاف سرويس به يك مشتري يا كارخانه مي‌شود.

Power Interruption: ناپديدي برق براي مدت كوتاه (ثانيه تا دقيقه).

Power Inverter: به Inverter رجوع كنيد.

Power line Disturbannces: ده اغتشاش مكرر (IEC 62040-3):

  1. قطعي برق ، ۲٫ نوسانات ولتاژ ، ۳٫ ناپايداري‌هاي ولتاژ (ms16/4)، ۴٫ ولتاژ كمتر (پيوسته)؛ ۵٫ اور ولتاژ (پيوسته) ۶٫ اثرات آذرخش، ۷٫ افزايش‌هاي ولتاژ ، ۸٫ نوسانات فركانس (پراكنده) ۹٫ قطعي‌هاي ولتاژ (دوره‌اي) ۱۰٫ هارمونيك‌هاي ولتاژ (پيوسته).

منبع برق: منبع انرژي تغذيه‌كننده UPS. برق شركت يا ژنراتور standby.

Primary power (شاه خط): منبع AC خارجي از شبكه برق. بطور كل، تك فاز V230، HZ50 يا HZ60 V120، ولتاژ دوگانه HZ60 V240/120، سه فاز HZ60 V208/120 و HZ50 V400/230.

PUF (متريك كارآيي مصرف برق (PUE)): رقمي كه كارآيي مركز ديتا را نشان مي‌دهد. PUF با تقسيم كل برق مركز ديتا در برق مصرفي توسط تجهيزات IT بدست مي‌آيد. تجهيزات IT مرتبط با اين آيتم‌ها از قبيل سرورها، سيستم‌هاي ذخيره، تجهيزات شبكه‌سازي از قبيل سوئيچ‌هاي روترها مي‌باشند. كل برق شامل تجهيزات اضافي از قبيل مشروط كردن برق، UPS، سرمايشي، تجهيزات توزيع، آذرخش و غيره.

PWM (مدولاسيون پهناي پالس): تكنيك مدولاسيون كه در آن طول پالس‌ها بر اساس ويژگيهاي تنظيم سيگنال متغير است. تكنيك در سيستم‌هاي یو پی اس در مدارهاي PFC، يكسوسازها و وارون‌سازها به كار مي‌رود.

Rechageable battery: باطري كه مي‌تواند شارژ شود.

Rectifier: مدول UPS فانكشنال كه ولتاژ ورودي شاه خط شركت برق را به ولتاژ DC تبديل مي‌كند. در سيستم‌هاي off-line، يكسوساز براي شارژ باطري بكار برده مي‌شود. در بيشتر سيستم‌هاي on-line يكسوساز اصلي براي شارژ باطري‌ها و تغذيه بار از طريق وارونساز بكار برده مي‌شود.

Rectifier current limit: حفاظت يكسوساز كه ماكزيمم جريان را محدود مي‌كند كه مي‌تواند از يكسوساز بدست آيد. تنظيم ليميت جريان يكسوسازها، جريان DC بدست آمده توسط وارون‌ساز در فول بار مدرج و علاوه بر جريان مورد نياز براي شارژ مجدد باطري‌ها را مدنظر قرار مي‌دهد.

Rectifier walk in: افزايش تدريجي ولتاژ خروجي، با هدف محدود كردن جريانات هجومي، walk in time تا ۵ ثانيه طول مي‌كشد.

Redundancy: متد بر مبناي استفاده از يك يا چند مدول پشتيباني اضافي كه امكان عملكرد سيستم نرمال حتي در مورد خرابي‌هاي سيستم را فراهم مي‌سازد. براي مثال، فزوني با تغذيه مصرف‌كننده KVA1 به وسيله دو سيستم‌هاي UPS مدرج KVA1 متصل بطور موازي بدست مي‌آيد، با اين وجود خرابي يك دستگاه بر عملكرد بار تأثير نمي‌گذارد.

Reliability: احتمالي كه تجهيزات، در طول زمان مشخص رضايتبخش عمل مي‌كند.

Remote control: تواند روشن يا خاموش كردن است، رفتارش را بررسي مي‌كند و تنظيم آن را از محل دوردست تغيير مي‌دهد.

Retransfer: انتقال مجدد اتوماتيك يا دستي بار از By pass به وارون‌ساز در يك سيستم آن‌لاين.

بطور كلي تنها وقتي هيچ شرط عيب وجود ندارد، به كار مي‌افتد. ولتاژ خروجي وارون‌ساز با ولتاژ By pass هم‌فاز است و بار بين درجه اسمي آن است.

REPO (خاموشي ضروري از راه دور)، فانكشن EPO با سيگنال از راه دور فعال مي‌شود. EPO بايد با قطعي تمامي منابع انرژي به یو پی اس مرتبط باشد.

RMS (ميانگين درجه دوم): كميت RMS، همچنين كميت موثر ناميده مي‌شود كه برابر ميانگين ريشه دوم دامنه‌هاي درجه دوم تمامي هارمونيك‌ها در يك شكل موج تقسيم بر درجه دوم (۴۱۴/۱) ۲ مي‌باشد. كميت RMS جريان برابر جريان مستقيم هم‌ارزي است كه اتلاف برق مشابهي را در رزيستور مشخص توليد مي‌كند. كميت‌هاي RMS جريان يا ولتاژ با True RMS‌سنج اندازه‌گيري مي‌شوند.

RS 232 به EIA 232 رجوع كنيد. RS422 به EIA422 رجوع كنيد.

RS485 به EIA 485 رجوع كنيد.

Rotary UPS: سيستم پشتيباني الكترومكانيكي با استفاده از انرژي عبوري ذخيره شده در يك چرخ لنگر بار پشتيباني بعد از اينكه قطعي برق، تا زمانيكه ژنراتور محلي به كار افتد.

Run-time: به Autonomy time رجوع كنيد.

SIDI (ميانگين ضريب طول قطعي و وقفه سيستم): ضريب اطمينان‌پذيري شركت برق كه ميانگين طول قطعي برق براي مشتريان مشترك در طول دوره زماني ويژه را نشان مي‌دهد. ميانگين ۲۰۰۳ USA SAIDE، ۰۹/۶۵ دقيقه بود.

SAIFI (ميانگين ضريب فركانس قطعي‌هاي سيستم): ضريب اطمينان‌پذيري شركت برق كه به صورت ميانگين دفعاتي كه برق مشترك در طول يك دوره زماني مشخص قطع مي‌شود، تعريف مي‌شود.

Scadability: توان افزايش توان خروجي یو پی اس در وسيله كاربر با مدول‌هاي اضافي يا سيستم‌هاي UPS همراستا با دستگاه‌هاي موجود.

SCR-Silicon controlled Rectifier: وسيله يكسوسازي كه امكان جريان يك جهتي را وقتي پالس انگيخته براي درگاه به كار مي‌رود را فراهم مي‌سازد. SCRs به عنوان يك بخش سوئيچي دار UPS Static Transfer Switch، و گاهي اوقات به عنوان يك جزء يكسوساز در يكسوسازهاي یو پی اس پرقدرت بكار برده مي‌شوند.

Series Redundancy: آرايش دو سيستم با تنها يك جريان بار تأمين‌كننده از طريق سوئيچ انتقال آن، دومي، دستگاه پشتيباني است كه معمولاً در حالت Hot standby كار مي‌كند. خروجي Backup (پشتيباني) به ورودي تناوبي (Bypass) سوئيچ انتقال شاه خط وصل مي‌شود. در صورت خرابي UPS شاه خط، سوئيچ انتقال آن، بار را بطور اتوماتيك به خروجي دستگاه Backup وصل مي‌كند.

Slow start: به Rectifier Walk-In رجوع كنيد.

Smart UPS: بطور كلي به معناي UPS نوع Line Interactive است.

SNMP (پروتكل مديريت شبكه ساده): پروتكل اينترنت انتقال (TCP/IP) مورد استفاده براي مديريت و كنترل دروازه IP و شبكه‌هايي كه به آن وصل مي‌شوند، مي‌باشد.

Spike: به Surge رجوع كنيد.

SSR (رله حالت يكپارچه): يك مدول الكترونيكي كه يك رله را با يك كنتاكت Normally Open AC جايگزين مي‌كند. SSR در سوئيچ‌هاي UPS Transfer در نتيجه روشن شدن سريع و عمر طولاني به كار برده مي‌شود.

Stand-alone UPS: يك سيستم متصل بين يك شبكه شركت و بار.

Stand-by UPS: لاين آف (off) يا سيستم Line Interactive كه معمولاً بار را از شاه خط شركت تأمين مي‌كند.

Static Switch: سوئيچ انتقال كه از نيمه‌رساناها به عنوان اجزاي سوئيچ برق استفاده مي‌كند.

Sub-harmonics: اشكال موجي ميان هارمونيك با فركانس‌هاي كمتر از فركانس اصلي.

Surge (Spike): افزايش ولتاژ بالا

Surge Arrester: يك وسيله الكترونيكي كاربردي براي حفظ مدارهاي برقي از افزايش و اورولتاژها. بازدارنده افزايش ولتاژ معمولاً بطور موازي به ورودي مدار حفاظت شده، وصل مي‌شود. آن ماكزيمم ولتاژ را با جذب انرژي و برقي اضافي، محدود مي‌سازد.

Surge energy rating: مقياس ماكزيمم انرژي به ژول، يك surge anester مي‌تواند بدون آسيب جذب كند.

Synchronization (Sync يا lock فاز): عملكردي كه موجب مي‌شود شكل موج ac با فركانس مشابه و هم‌فاز با شكل موج ديگر شود. بطور كلي اشاره به همزمان‌سازي خروجي وارون‌ساز به شاخ خط شركت به منظور ايجاد امكان انتقال هموار بار از شاه خط به وارون‌ساز و بالعكس دارد.

Swell: افزايش RMS در ولتاژ AC از نيم سيكل تا چند ثانيه طول مي‌كشد.

Temperature compensation: به float voltage رجوع كنيد.

THD (كل اعوجاج‌هاي هارمونيك): كميت RMS تمامي هارمونيك‌ها در يك شكل موج تقسيم بر ميزان RMS اصلي. THDV اشاره به شكل موج ولتاژ دارد. THDI اشاره به شكل موج جريان دارد.

TN system: به Earthed system رجوع كنيد.

Topology: واژه‌اي كه اشاره به نوع UPS دارد. بطور كلي توپولوژي، به صورت offline، Line Interactive يا on-line است.

Transfer Switch: مدول UPS فانكشنال كه بار را از خروجي وارون‌ساز به Bypass و بالعكس انتقال مي‌دهد. انتقال از وارون‌ساز در سيستم نوع On-line بطور اتوماتيك در مورد اورلود يا هر وقت ولتاژ خروجي از و نيرو از قبل تعيين شده، انحراف مي‌يابد، انجام مي‌گيرد. Automatic Transfer Switch بطور اتوماتيك به وارون‌ساز دوباره انتقال مي‌دهد.

Transfer Time: بازه زماني از حس پيش‌نياز انتقال تا زماني كه بار به منبع متناوب انتقال مي‌يابد.

Transient: سوئيچ يا اغتشاش ديگر شكل موج ولتاژ برق نرمال كه كمتر از نيم سيكل طول مي‌كشد. ناپايداري مي‌تواند اورولتاژ يا كم‌ولتاژ باشد.

Trinergy UPS: توپولوژي یو پی اس شركت Chloride كه امكان كاركرد یو پی اس در سه توپولوژي متفاوت را ميسر مي‌سازد. علاوه بر حالت Conversion، On-line Double و standby Ecomode، UPS مي‌تواند به يك حالت جديد كار كند كه به وارون‌ساز عملكرد به عنوان يك فيلتر فعال كه در سيستم‌هاي On-line UPS با كارآيي ٪۹۸-۹۹٪ مشخص شده را مي‌دهد.

TT system: به Earthed system رجوع كنيد.

U: يك دستگاه ديمانسيوني مورد استفاده براي ارزيابي ارتفاع تجهيزات يا قفسه‌ها. IU برابر ۷۵/۱ اينچ است.

UL: (مؤسسه آزمايشگاه متعهد): مسئول تست US و انتشار استاندارد.

UL 1778: استاندارد USA براي تجهيزات Uninterruptible power supply (منبع برق غيرقابل وقفه)

UL 60950: استاندارد USA مشابه IEC 60950. UL از UPS مي‌خواهد كه بر اساس UL 1778, UL 60950-1 عمل كند.

Unbalanced load: شرايطي كه در آن حداقل دو فاز در خروجي UPS سه فاز، بارهاي متفاوتي دارند.

Under voltage: ولتاژ زير كميت RMS مدرج بطور كلي براي دوره چند ثانيه.

یو پی اس (منبع برق غيرقابل وقفه): وسيله الكترونيكي كه بين مشتركان برق شركت وصل مي‌شود و متشكل از فيلترها، يكسوساز، باطري، وارون‌ساز DC/AC، سوئيچ Transfer و مدارهاي مرتبط مي‌باشد. UPS، ولتاژ AC تثبيت شده غيرتوزيعي آشكار بين ليميت‌هاي فركانس و دامنه دقيق جهت حفاظت مشترك از هر اغتشاش برق شركت و بي‌نظمي‌ها از جمله قطعي براي زمان محدود كه با ظرفيت Battery Bank نشان داده مي‌شود، را ايجاد مي‌كند. واژه یو پی اس به سيستم‌هاي AC Static اشاره دارد، انواع ديگر شامل DC و Rotary UPS مي‌باشد. UPS Baterry: يك باطري تغذيه‌كننده وارون‌ساز، در بيشتر موارد، آن يك باطري نوع VRLA مي‌باشد.

UPS Classification code: استاندارد IEC 62040-3، عملكرد UPS را با كد ۸ رقمي طبقه‌بندي مي‌كند. سه رقم اول، وابستگي خروجي شاه خط ورودي در عملكرد نرمال را طبقه‌بندي مي‌كند. دورهم‌بندي اشاره به شكل موج خروجي دارد. S ـ سينوسي براي بارهاي خطي و غيرخطي، x-Non sinusoidal با بارهاي غيرخطي، y-Non-sinusoidal، سه رقم آخر اشاره به عملكرد ديناميك خروجي دارد.

Frequency stability: انحراف از فركانس خروجي از كميت اسمي وقتي UPS، با برق شاه خط همزمان نمي‌شود. ثبات، ٪۵/۰-/+ با نوسانگر RC و ٪۵/۰-/+ با نوسانگر بلوري (كوارتز).

UPS TYPES: استاندارد IEC 62040-3 سه سيستم UPS استاندارد را تعريف مي‌كند.

  1. A) Passive Standby (بطور كلي off-line ناميده مي‌شود.)
  2. B) Active Standby (بطور كلي Line Interactive ناميده مي‌شود.)
  3. C) UPS تبديل دوگانه (on-line ناميده مي‌شود.)

VA (ولت‌آمپر): برق آشكار كه به عنوان برآيند ولتاژ RMS با جريان RMS تعريف مي‌شود.

VFD Class UPS: سيستمي كه ولتاژ خروجي به ولتاژ ورودي و فركانس بستگي دارد. رده VFD، اشاره به سيستم‌هاي Passive Standby (off-line) دارد. آنها شامل اولين سه اغتشاش خط برق مي‌باشند. خروجي از وارون‌ساز، غيرسينوسي است. ۳ طبقه‌بندي ديناميك، در نتيجه قطعي برق در طول عمل سوئيچ انتقال مي‌باشد.

VFI Class UPS: سيستمي كه ولتاژ خروجي مستقل از فركانس و ولتاژ ورودي مي‌باشد. رده VFI اشاره به انواع Double Conversion On-line دارد. اين سيستم‌ها، تمامي ۱۰ اغتشاش خط برق را حل مي‌كنند. خروجي براي بارهاي خطي و غيرخطي با عملكرد ديناميك رده ۱ سينوسي است.

VI Class UPS: سيستمي كه ولتاژ خروجي وابسته به ولتاژ ورودي است اما به فركانس ورودي بستگي دارد. رده VI اشاره به نوع line-Interactive دارد. اين دستگاه‌ها مي‌توانند پنج اغتشاش اول خط برق را رفع كنند.

Voltage Harmonic Distortions (THDV): به THD رجوع كنيد.

VRLA Batteries (باطري‌هاي اسيد سرب با تنظيم دريچه): باطري‌هاي مهر و موم شده با فشار دروني كه موجب توليد هيدروژن و اكسيژن در طول شارژ برگشتي به آب مي‌شود كه موجب كاه ميزان شگرفي از تصاعد گاز در طول دريچه‌ها و نياز به پرسازي مجدد آب مي‌شود. الكتروليت با استفاده از ساختار AEM يا Gel غيرمتحرك مي‌شود. باطري‌هاي VRLA مي‌تواند در محلهاي خروجي نصب شوند، به عنوان غيرخطرناك و غيرقابل سرريز طبقه‌بندي مي‌شود كه بر اساس پيش‌نيازهاي انتقال هوا (IATA) مي‌باشند و به نگهداري نياز ندارند.

Watts: Actual power برابر برآيند ولتاژ RMS هارمونيك اصلي ضربدر جريان RMS هارمونيك اصل، ضربدر كسينوس زاويه جابجايي فاز بين ولتاژ و جريان مي‌باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *