انرژی واقعی و انرژی ظاهری

انرژی واقعی و انرژی ظاهری اگرالکتریسیته داشته باشیم با آن چه میکنیم؟ به وسیله الکتریسیته می توان با اعمال نیرو انرژی را از یک جسم به جسم دیگر انتقال داد. درواقع هرموقع مداری داشته باشیم که درآن الکتریسیته جریان دارد… Read More